icon
פורום מנהלי איכות סביבה

פורום מנהלי איכות סביבה הינו וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינוניים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום, השמירה על הסביבה.
הפורום מייצג את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבש את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאי פעילות התעשייה לשמירה על הסביבה, כגון: הפחתת פליטות לאוויר כולל פליטות גזי חממה, הפחתת מזהמים בשפכים לביוב ובהזרמה לים, אחזקת חומרים מסוכנים, תווים, תקנים, מדדים ודיווחים הנוגעים לאיכות הסביבה, קיימות, הטמעת טכנולוגיות קלינטק בתעשייה, קידום תמיכות ממשלתיות בנושא ועוד,
חברי הפורום מחד מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום, ומאידך משתתפים ומשפיעים על גיבוש עמדת התעשיה בהקשרים אלה.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות, כנסים והכשרות מקצועיות. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

הפורום מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים ומיזמים המובילים, ביניהם: הזירה הסביבתית, הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית, מרכז להתייעלות במשאבים, סימביוזה תעשייתית ועוד.

הפורום מקדם הכשרות מקצועיות עבור מפעלי התעשייה, ביניהן: קורס מנהלי איכות הסביבה בתעשייה, קורס כלכלה מעגלית, קורס סייבר ועוד.

תחת הפורום פועלות וועדות מקצועיות: ועדת אוויר, ועדת חומרים מסוכנים, ועדת קיימות וועדת שפכים וקרקעות מזוהמות.

יו"ר הפורום: ד"ר ערן סגל, סמנהל גלובאלי לבטיחות, גיהות, סביבה וקיימות, קבוצת אדמה

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אנדריי סוסליקוב

שם: אנדריי סוסליקוב

תפקיד:

ראש תחום איכות הסביבה

טלפון: 03-5198833
054-4968697