מוסדות

אסיפה שנתית

אסיפה שנתית רגילה: מתכנסת אחת לשנה - וכוללת את כל חברי הקרן, מעניינה של האסיפה הכללית הרגילה לקבל את דו"ח המנהלים ואת דו"ח וועדת הביקורת, לדון בהם בהשתתפות רואה חשבון ויו"ר ועדת ביקורת.

אסיפה שנתית שלא מן המניין:  רשאים המנהלים לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין הדנה בעניינים מיוחדים של הקרן.

הנהלת הקרן: כוללת 11 מנהלים, מהם 8 מנהלים הנבחרים באסיפה הכללית ומשך כהונתם 3 שנים, ו-3 מנהלים ממונים על ידי התאחדות התעשיינים. תפקידה של ההנהלה: ניהול פעולות הקרן והמנהלים רשאים להשתמש בכל הסמכויות ולעשות את כל הפעולות, שהקרן מורשית לעשותן, על פי תקנון הקרן.

וועדות משנה

 ועדת נזיקים: ועדת משנה של הנהלת הקרן אשר ממונה על ידי הנהלת הקרן. בוועדה מכהנים 4 מנהלים נבחרים מבין חברי ההנהלה, ובנוסף יו"ר הקרן ומנכ"ל הקרן כיו"ר ועדת נזיקין יכהן אחד מחברי הוועדה ששהינם מנהלים נבחרים. תפקידה של הועדה לדון בתביעות דמי נזיקין אשר מוגשות על ידי חברים בקרן, לאחר שהתקבלה בקרן עמדת אגף העבודה ולאחר בדיקת התביעה על ידי סגל הקרן. הועדה מביאה המלצותיה באשר לתביעה אל הנהלת הקרן לקבלת החלטה.

וועדת השקעות: ועדת משנה של הנהלת הקרן אשר ממונה על ידי הנהלת הקרן. יו"ר הקרן משמש גם כיו"ר וועדת השקעות, בנוסף מכהנים 5 מנהלים נבחרים מבין חברי ההנהלה ומנכ"ל הקרן. ועדת ההשקעות דנה ומגדירה את מדיניות ההשקעה השנתית והרב שנתית של נכסי הקרן ומביאה את המלצותיה לאישור הנהלת הקרן. הועדה רשאית לשכור את שירותיו של יועץ השקעות (אחד או יותר) מוסמך ובעל ניסיון בתחום ההשקעות הפיננסיות במשק. הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה  לדיון בהתפתחויות הכלכליות במשק ובעולם והשלכותיהן על השקעות הקרן, ובהמשך הועדה ממליצה על מדיניות השקעות להנהלת הקרן, לקבלת החלטה.

וועדת ביקורת: בוועדה מכהנים 5 נציגי מפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים ובקרן ההדדית ע"פ התקנון ונבחרים באסיפה כללית. חברי הוועדה מכהנים 3 שנים רצופות, וחברי הוועדה יבחרו מביניהם יושב ראש מידי שנה.

תפקידה של וועדת הביקורת  לדווח מידי שנה באסיפה הכללית לחברי הקרן על מצב חשבונות הקרן. דו"ח הביקורת יתייחס לפעולות הכספיות של הקרן בתקופה של 12 חודשים של המאזן האחרון.