פעילות

שביתות תשלום דמי נזיקים למעסיק

הקרן ההדדית מלווה את המעסיק ותומכת בחבר  במהלך  סכסוך עבודה שמתקיים במפעל.הקרן וההתאחדות מעניקות לחבר ייעוץ וליווי מקצועי.
לאחר סיום סכסוך העבודה דנה ועדת נזיקין בתביעת החבר, ומעבירה את המלצותיה להנהלת הקרן להחלטה.      
דמי הנזיקים המירביים שעשויים להשתלם לך בגין שביתה, השבתה או שביתה חלקית, שווים כשהם בערכם המלא ל - 15 ימי עבודה עבור כל מועסק שלך הרשום בקרן, ששבת או הושבת. במקרה של שביתה שנמשכה למעלה מ - 15 ימי עבודה, באפשרותך לקבל דמי נזיקים לפי התקנון עבור כל יום, החל מהיום הראשון. אם נמשכה השביתה פחות מ - 15 ימי עבודה, תקבל  דמי נזיקים עבור כל יום עבודה, החל מהיום השני לשביתה. 
גובה דמי הנזיקים מותנה בותק חברותך בקרן. דמי נזיקים ניתן לקבל עבור שביתה / השבתה שהחלו מתום השנה הראשונה לחברות בקרן. ישולמו לאורך השנה השניה דמי הנזיקים המירביים עשויים להגיע עד כדי 7 ימי עבודה עבור כל מועסק רשום ששבת או הושבת - ובתום השנתיים הראשונות, תהיה זכאי ל - 15 ימי עבודה מירביים בשנה ואילו בתקופה של 5 שנים - 30 ימים לכל היותר.

הוותק מקנה לך תוספת 

בחישוב גובה דמי הנזיקים שעשויים להגיע לך, יש חשיבות רבה לוותק שצברת כחבר בקרן.
במקרה של שביתה או השבתה מלאים יחושב הסכום הבסיסי של דמי הנזיקים התאורטיים עבור כל יום שביתה, מתום 12 החודשים הראשונים לחברות בקרן, לפי מכפלת מספר המועסקים השובתים הרשומים בקרן והבטלים לחלוטין ב-5/100 (חמש חלקי מאה) משכרם החודשי הממוצע במשך 12 החודשים שקדמו לשביתה. 
הגובה הבסיסי של דמי הנזיקים יוגדל בזכות הוותק שצברת בקרן בשעור 8.5% בכל שנה נוספת במשך 10 השנים הראשונות לחברותך בקרן, ובשעור 5.5% בכל שנה נוספת במשך 30 השנים הבאות (בחישוב פשוט ולא ריבית דריבית). מכאן, שתוספת הוותק המכסימלית הינה 250%. 

תשלום דמי נזיקים בשל אירוע חיצוני מזכה

אם לדעת הנהלת הקרן נפגע מפעלך מהשבתה מלאה כתוצאה ישירה מאירוע חיצוני מזכה, באפשרותך לקבל דמי נזיקים. "אירוע חיצוני מזכה" מוגדר כאלה בלבד:

1. שביתה או עיצומים של תשתיות חשמל, מים, דלק וגז לתעשיה, מכס ונמלי אוויר וים.
2. שביתה או עיצומים במפעל אחר בארץ, המייצר חומרי גלם עיקריים החיוניים למפעלך ושאין להם תחליף מיידי בארץ או בחו"ל.

במידה ותהיה זכאי לדמי נזיקים לפי הוראות התקנון והחלטת הנהלת הקרן, תקבל את דמי הנזיקים בתוך 90 יום ממועד אישור הדו"חות הכספיים של הקרן לשנה בה אירעה ההשבתה המלאה בשל האירוע החיצוני. מידע נוסף אודות גובה הסכום לתשלום והמועד לתחילת תשלומי דמי הנזיקים בגין השבתה מלאה בשל אירוע חיצוני, מפורט בתקנון.

הקרן ההדדית מאפשרת לתעשיינים לקבל הלוואות בערבות הקרן בתנאים מועדפים.

לרשותכם עומדים שני אפיקי הלוואות:

1.    הלוואות להון חוזר
2.    הלוואות לטווח ארוך להשקעה בחידוש וברכישת ציוד

ההלוואות מיועדות לחברים בהתאחדות התעשיינים ובקרן ההדדית