icon אנרגיה, תשתיות ומיסוי מוניציפאלי

אלעד נצר

המומחה שלך בנושאים הבאים

 

מענקים וכלי סיוע ממשלתיים (כניסה למרכז מידע לתמריצים)
 

רשות ההשקעות:

 • מענקי השקעה – מכונות, מבנים וציוד
 • מענקי תעסוקה לקליטת עובדים חדשים
 • מס חברות מופחת - מפעל מועדף
 • הטבות ליצואנים עקיפים וקבלני משנה

רשות החדשנות:

 • זירת ייצור מתקדם – מענקי השקעה במו"פ באמצעות מסלול מכינת המו"פ, מופ"ת (מחקר ופיתוח בתעשייה) ומסלול מעבר מפיתוח לייצור
 • זירת תשתיות ידע – פרוייקטי מו"פ פורץ דרך לחברות התעשייה בשיתוף האקדמיה
 • תוכניות מו"פ בינלאומיות 

מימון, אשראי ומע"מ: 

 • קרנות הלוואה לטווח ארוך - חידוש הציוד בתנאים מיוחדים
 • קרנות הלוואה להון חוזר
 • הלוואות מגורמי מימון חוץ בנקאיים
 • קרן לעסקים במצוקה
 • קרנות השקעה
 • שיתוף פעולה עם הבנקים
 • פקטורינג
 • השקעות במודל ESCO 
 • מע"מ

הזירה המוניציפאלית, רישוי עסקים, תכנון ובנייה וליווי בהרחבת/העתקת מפעל:

 • ליווי מקצועי בהליך קבלת וחידוש רישיון עסק
 • התמודדות עם תהליכי תכנון ובנייה
 • ליווי בהרחבת / העתקת מפעל – הקצאות קרקע בפטור ממרכז
 • בדיקת חשבוניות ארנונה ולווי בהליכי השגה
 • סיוע מול דרישות תשלום מופרזות לאגרות והיטלים
 • התנגדויות לבקשות העלאות חריגות בארנונה
 • סיוע בפתרון בעיות אל מול הרשויות המקומיות

חשמל:

 • בדיקת חשבונות חשמל וסיוע מול חברת החשמל/יצרן החשמל
 • צירוף מפעלים להסדרי רכש חשמל פרטי
 • מעבר לאנרגיה ירוקה והתייעלות אנרגטית

גז טבעי ודלקים:

 • לווי המפעל במעבר לגז הטבעי, מערכות קוגנרציה ויצור חשמל בגז
 • קידום מעבר לתחבורה מונעת בגז טבעי
 • מידע על מחירי דלקים לתעשייה ומיסוי

לוגיסטיקה וחירום:

 • סיוע ולווי אל מול נמלי הים, האוויר, רכבת ישראל, המכס וחברות הספנות
 • טיפול בבעיות ועיכובים הנוצרים בזמן שביתות, עיצומים ומלחמה
 • ליווי מקצועי בהגשת וקבלת פיצויים בגין נזק עקיף לאור סבבי לחימה ו/או מלחמה ו/או אפידמיולוגי

כיבוי אש:

 • סיוע ביישום דרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה, וקבלת אישור כבאות
 • סיוע אל מול הדרג הבכיר בנציבות הכבאות, להסדרת בעיות אשר לא נפתרו ברמה המקומית/המחוזית

מים וביוב:

 • בדיקת חשבוניות מים וביוב, תעריפים והנחות
 • לווי והסדרה מול רשות המים, וספקי המים
 • סיוע במעבר לחיובי ביוב מותאמים לפי אחוזי הפרשה למערכת הביוב

קהילות מקצועיות, פורומים וועדות מקצועיות:

 • פורום סמנכ"לי כספים בתעשייה
 • ועדת תכנון ובנייה
 • פורום מנהלי חדשנות 
 • ועדת אנרגיה
 • ועדת לוגיסטיקה
אלעד נצר

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 03-5198739
050-7194700