icon
פורום יצרני המרכבה והרק"מ

פורום יצרני הרק"מ מאגד בתוכו מפעלים שהינם ספקי משרד הביטחון תחת פרויקטי טנק המרכבה והנמ"ר. פרויקטי אלו הינם פרויקטים לאומיים המהווים "קטר טכנולוגי" למשק, אשר מייצאים ידע, רכיבים ומערכות טכנולוגיות מתקדמות.

על בסיס טכנולוגיות שפותחו לטנק המרכבה נעשים שימושים אזרחיים רבים בתחומי הרפואה, והתחבורה.

הפורום פועל לשימור הייצור של טנק המרכבה בישראל וכן להרחבת היקף הייצור של ערכות הנמר ולקידום האינטרסים של ענף זה.

יו"ר הפורום: עמיר ניר , סמנכ"ל איכות בחטיבת יבשה באלביט.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

איתן מנדל

שם: איתן מנדל

תפקיד:

מנהל חטיבת תעשיות ביטחוניות ומנהל פורום יצרני לוחות חשמל

טלפון: 03-5198869
050-6701843