icon
הפורום למחקר פרה קליני אתי

בפורום חברים מפעלים העוסקים בתחום הביוטכנולוגיה אשר עוסקים בין השאר במחקר פרה קליני. הפורום פועל על מנת להדגיש את חשיבות הניסויים הפרה קליניים, לשמר ולשפר תהליכים ביורוקראטיים לביצוע מחקרים פרה קליניים ולהטמיע תהליכים אתיים לביצוע ניסויים אלו. עיקר פעילות הפורום הינה מול המועצה לניסויים בבעלי חיים.

יו"ר הפורום: ד"ר דורון שנער, טבע תעשיות פרמצבטיות
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

מיכאל ספיבק

שם: מיכאל ספיבק

תפקיד:

ראש תחום בריאות ומדעי החיים

טלפון: 03-5198703‏
‎052-8021001