icon
הפורום למחקר פרה קליני אתי

בפורום חברים מפעלים העוסקים בתחום הביוטכנולוגיה אשר עוסקים בין השאר במחקר פרה קליני. הפורום פועל על מנת להדגיש את חשיבות הניסויים הפרה קליניים, לשמר ולשפר תהליכים ביורוקראטיים לביצוע מחקרים פרה קליניים ולהטמיע תהליכים אתיים לביצוע ניסויים אלו. עיקר פעילות הפורום הינה מול המועצה לניסויים בבעלי חיים.

יו"ר הפורום: ד"ר דורון שנער, טבע תעשיות פרמצבטיות
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

אורנית אסף

שם: אורנית אסף

תפקיד:

ראש תחום בריאות ומדעי החיים

טלפון: ‎03-5198703‏
‎050-2179811‏