icon
ענף חברות הגפ"מ 

הפורום מייצג את חברות הגז הגדולות במשק: אמישראגז, דור אלון גז, אלקטרה פאוור ופזגז, המהוות יותר מ-90% משוק הגפ"מ בישראל. 
מרבית הפעילות מתנהלת אל מול משרד האנרגיה והתשתיות , משרד המשפטים, מכון התקנים והרשות להגנת הצרכן, וכן בקידום שיתופי פעולה מול גופי החירום לטיפול באירועים.
הפורום עוסק בקידום ענף הגז בישראל להגברת המודעות הציבורית בתחומי הבטיחות, בשיפור תדמיתו ובמניעת מגבלות רגולטוריות בלתי מידתיות על הענף.  

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475