icon
ענף הגזים התעשייתיים

בענף חברים מפעלים  המייצרים גזים תעשייתיים, לרבות הפרדת אוויר למרכיביו, לשימושים תעשייתיים ורפואיים. 
מטרות הפורום:

  • קידום בטיחות השימוש בגזים תעשייתיים
  • טיפול בסוגיות רגולטוריות בתחום הגזים התעשייתיים מול משרדי הממשלה השונים, בדגש על משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים
  •  קידום שיתופי פעולה מול גופי החירום לטיפול באירועים
     


 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475