icon
ענף הגנת הצומח 

בענף חברים מפעלים העוסקים בתחום הגנת הצומח, כשעיקר עיסוקם מהווה פיתוח, ייצור ושיווק של פורמולציות ללחימה בעשבים, חרקים ומחלות, לשם הגנה על התוצרת החקלאית . פרט לכך, החברות משקיעות רבות במתן הדרכה ובשירות צמוד לחקלאים.
עיקר עיסוק הענף הינו בטיוב רגולציה ובהקלת חסמים מול אגף השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, וכן מול אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.
בנוסף, פועל הפורום לקידום המחקר במחלות צמחים, לשיפור השירות הניתן לחברות ע"י משרד החקלאות ולהתייעלות הוועדה הבינמשרדית ללחימה במזיקים במשרד להגנת הסביבה.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

כרמל פלדמן

שם: כרמל פלדמן

תפקיד:

סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה

טלפון: 03-5198859
050-9478859