icon
ענף המט"שים 

הענף הוקם במטרה לטפל באתגרים רגולטורים ועיסקיים של הפעלת מט"שים בישראל.

לטובת קידום מטרות הענף אנו נמצאים בקשר שוטף עם הרגולטורים הרלוונטים: המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, משרד הפנים ועוד.

כמו-כן אנו מקיימים מפגשים מקצועיים ומסייעים לשיווק פעילות החברות בארץ ובחו"ל.

בשל השימוש הגובר במי קולחין ושכלול משק המים בישראל, נדרשים המט"שים לעמוד בתקינה גבוהה, לעתים אף מעבר לנהוג במדינות מתקדמות אחרות בעולם. תקינה זו מהווה לעתים עול בלתי סביר על המט"שים ואף עלול להוות חסם לפיתוחים סביבתיים – על כן אנו מאמינים כי שיפור הסביבה הרגולטורית של המט"שים תשיג תוצאות סביבתית וכלכליות טובות למשק כולו.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

נועה רז

שם: נועה רז

תפקיד:

ראש תחום טכנולוגיות סביבה

טלפון: 03-5198865
‎050-8699195