icon
המועדון העסקי מרחב דרום

המועדון הינו קבוצה אקסקלוסיבית סגורה, בה חברים למעלה מ-50 בכירים מהתעשייה הדרומית, המכהנים כבעלים, יו"רים, מנכ"לים ומנהלים בכירים נוספים בחברות התעשייה בדרום. 

המועדון שם לו למטרה לקיים מפגשים אשר יעסקו בנושאים ובאתגרים המשפיעים ביותר על הפעילות העסקית של מפעלי התעשייה הדרומית, עימם נאלצים בעלי החברה ומנהליה להתמודד, ובהם: אתגרים מאקרו כלכליים, ביטחוניים, דמוגרפיים, רגולטוריים וטכנולוגיים. במפגשים מתקיים Networking בכירי התעשייה הדרומית ומקבלי החלטות במשק. 

החברים בפורום הינם: בעלים, יו"ר, מנכ"לים, מנהלי מפעלים וסמנכ"לים בכירים בתעשייה הדרומית.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

דנה אופיר

שם: דנה אופיר

תפקיד:

מנהלת מרחב דרום

טלפון: 08-6466705
054-9718511