icon
פורום מנהלי כספים

פורום מנהלי כספים בתעשייה, כולל חשבים ונושאי משרה בתחום הכספים מכלל ענפי תעשייה החברים בהתאחדות. 

עיקר פעילות הפורום בגיבוש עמדת ההתאחדות בנושאים שונים, כגון: תגובת לתזכירי חוק ותקנים, תקציב המדינה, חוק ההסדרים, חוק עידוד השקעות הון, סוגיות במיסוי וייזום הצעות חוק לשיפור הסביבה העסקית של התעשייה.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, כנסים, קורסים והשתלמויות. 
לפורום הראשי ישנן 3 ועדות משנה מקצועיות בתחומים הבאים: ועדת מיסוי, ועדת מימון ושוק ההון וועדת תמריצים ממשלתיים.

יושב ראש פורום מנהלי כספים: מר ניר יצחקי, סמנכ"ל כספים בחברת חיפה כימיקלים

מנהל פורום מנהלי כספים: אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתחאדות התעשיינים.

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עופר פריאנטה

שם: עופר פריאנטה

תפקיד:

כלכלן המחלקה ליעוץ עסקי וחדשנות

טלפון: 03-5198806
052-8956569