icon
ועדת קיימות

וועדת קיימות הינה וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינונים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידים בתחומי איכות הסביבה, קיימות ואחריות תאגידית. בוועדה חברים גם נציגי האגפים והאיגודים המקצועיים בתוך התאחדות התעשיינים.

הוועדה דנה ומסייעת בהיערכות התעשייה הישראלית למגמות ורגולציות מתקדמות בעולם (ובאירופה בפרט), מקדמת שיח ומיזמים בתחומי קיימות, התייעלות, מיחזור וכלכלה מעגלית ומגבשת פתרונות להפיכת התעשייה ליעילה ודלת פחמן, בהלימה למגמות כאמור.

הוועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאים אלה.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה

לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הועדה: ד"ר ערן סגל, סמנכ"ל גלובאלי לבטיחות, גהות, סביבה וקיימות, קבוצת אדמה.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אנדריי סוסליקוב

שם: אנדריי סוסליקוב

תפקיד:

ראש תחום איכות הסביבה

טלפון: 03-5198833
054-4968697