יום עיון היערכות להכנת תקציב שנתי 2019 - 24.10.18

עיקרי הנושאים של יום העיון היו:
הכנת תקציב שנתי לחברה עסקית מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים
בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, השכר ושערי
החליפין, כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה.
מטרות יום העיון: הצגת תחזיות ומגמות לקראת שנת 2019 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה, וסקירת
עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.

מגמות, אומדנים ותחזיות כלכליות, עם דגש על תחום השכר, המחירים ושע"ח
נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

תחזית לתעריפי אנרגיה ומים
אלעד נצר, ראש תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

היום שאחרי ריבית האפס בישראל
פנחס טרבלסי, ראש ענף השקעות וייעוץ פיננסי במערך המסחרי, בנק לאומי

תכנון וגיבוש תקציב שנתי
גדי בקר, מנהל תחום Office of the CFO, מערך הייעוץ הטכנולוגי,
סומך חייקין KPMG

גידור שנת תקציב (חשיפות שע"ח ומחירי סחורות): טכניקות ומתודולוגיות עבודה
ד"ר גדעון בן נון, מנכ"ל אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ