JAPAN ISRAEL INNOVATION NETWORK

פתיחת מפגש ישראל יפן JIIN
JAPAN ISRAEL INNOVATION NETWORK בירושלים 

ומפגש בין התאחדות התעשיינים והארגון המקביל לו ביפן
השתתפון 20 נציגים מכל צד.
הוחלט לקדם הסכם סחר חופשי בין שתי המדינות ולהדק את הקשרים הכלכליים
בין הצדדים