חוק אוויר נקי

בהתאם לחוק אוויר נקי משנת 2008, נכנסו בהדרגה מפעלי התעשייה בארץ להסדרת הפליטות לאוויר באמצעות "היתר פליטה". המפעלים המחויבים בהיתר פליטה הם אלו שפעילותם מופיעה בתוספת השלישית לחוק.
לקבלת היתר פליטה נדרש המפעל להציג באופן מלא :
- תיאור התהליכים במפעל
- פירוט על הפליטות לאוויר המוקדיות והלא מוקדיות
- בדיקה של ערכי הסביבה והשפעת פליטות המפעל עליהם
- בחינה של מסמכי ה -BREF הבינלאומיים והפערים בין הטכנולוגיות המוגדרות ב-BAT לבין אלו המצויות במפעל, 
  ותוכנית לסגירת הפערים
תהליך העיון בבקשה, דיונים על טיוטות ההיתר וקבלת היתר סופי אורך כ- 9 חודשים, ולאחריו מתקבל היתר פליטה שתקף ל-7 שנים. התהליך מחויב בתשלום אגרה בגובה כמה מאות אלפי ש"ח (בהתאם לאופי המפעל), וכולל פרסום לציבור. בשנת 2012, הצטרפו למסגרת ההסדרה מדיות נוספות כגון שפכים וקרקעות, תחת מדיניות המשרד להגנת הסביבה להסדרה סביבתית משולבת (בדומה לדרקטיבה האירופאית ה- IED). 
המפעלים השונים בארץ נכנסו למסגרת הסדרת היתר הפליטה באופן מדורג, בהתאם לסקטור, בין השנים 2011-2015.
לאורך התקופה ליוותה התאחדות התעשיינים את המפעלים בימי עיון רוחביים, ימי עיון ממוקדים לסקטורים השונים, סדנאות מקצועיות וליווי פרטני.
כיום נערך המשרד להגנת הסביבה ליישום מלא של דרקטיבת ה-IED והסדרת כלל ההיתרים הסביבתיים הניתנים למפעל במסגרת היתר אחד – רישוי סביבתי משולב.

חדשות ועדכונים:
-    נייר עמדה התאחדות התעשיינים לגבי עקרונות רישוי סביבתי משולב
-    מצגות מסדנאת הכנה ומידע נוסף למפעלי המתכת לקראת הגשת בקשה להיתר פליטה 2017
-    מצגות מסדנאת עדכוני רגולציה TA Luft לסקטור המתכת