דמי הבראה לשנת 2017 - חוזר 2017/14

לכבוד
המנהל/ת הכללי

חברים שלום,

הנדון: דמי הבראה לשנת 2017

1. ביום 25.7.2017 נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה, לפיו גובה דמי ההבראה, נותר ללא שינוי ויעמוד על סך378 ש"ח לכל יום הבראה, זאת למרות עליית המדד בשנה האחרונה 1.  
                                                                   
2. קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל  (אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים:

עבור השנה הראשונה לעבודה במפעל – 5 ימי הבראה.

עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה.

עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה.

עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה.

עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה.

עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה.

3. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

4. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחשבון היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אך תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה.

5. דמי ההבראה הם בסכום אחיד, ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה.

6. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספט'), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

7. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

8. אנו מזכירים כי לאור תיקון ההסכם הקיבוצי בשנת 2016 בוטל סעיף 7 א להסכם דמי ההבראה הבסיסי. משמעות התיקון הינה כי ניתן לתבוע דמי הבראה במידה ולא שולמו, לתקופה בת 7 שנים, שהיא תקופת ההתיישנות הכללית הקבועה בחוק ההתיישנות ולא שנתיים בלבד, כפי שקבע עד אז ההסכם הקיבוצי.

9. לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198820  ובדוא"ל michalh@industry.org.il למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל  motia@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il.

1בהסכם נקבע כי במידה והמדד יעלה יקוזז שיעור של  0.4% בשנת 2018, המשקף את ירידת המדד מחודש מאי 2014 ועד חודש מאי 2017.

בברכה,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש


 דמי הבראה לשנת 2017 - חוזר 2017/14