עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7

לכבוד 
המנהל/ת הכללי/ת

הנדון: עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה

1. בהמשך להחלטות ממשלה בדבר הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה מיום 18.12.16 ומיום 5.3.17 ולחוזרינו אליכם שהוצאו בסמוך להחלטות אלה, הננו מבקשים להזכירכם, כי בקשות להיתרים להעסקת עובדים פלשתינאים תתאפשרנה רק לאחר שהמעסיק המבקש להעסיק עובד כאמור, מיצה את האפשרויות להעסקתם של עובדים ישראלים מקרב דורשי העבודה הרשומים בלשכות התעסוקה, קרי- רק לאחר קבלת הודעה משירות התעסוקה כי לא קיים דורש עבודה ישראלי לביצוע העבודה הנדרשת.

2. בקשה שתוגש ללא המסמך האמור, לא תיעתר על ידי הוועדה למתן היתרים בענף התעשייה והשירותים שברשות האוכלוסין וההגירה.

3. כמו כן, אנו מבקשים לעדכנכם, כי הוועדה למתן היתרים תתכנס לאחר החג.

4. לפיכך, אנו ממליצים לכם להגיש שוב את הבקשות ובהתאם להנחיות לעיל.

5. להלן לנוחיותכם קישור למדריך בנושא זה של רשות האוכלוסין וההגירה: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016

6. לפרטים ניתן לפנות לאגף עבודה בטל' 03-5198819 או בדוא"ל avivak@industry.org.il. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה.

בברכת חג אביב שמח,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף