משמעויות התקנות החדשות לחברות התעשייה

 

להלן ההנחיות והשינויים הרלוונטיים לחברות התעשייה כתוצאה מהתקנות החדשות:

 

1. חברות בענפים מוחרגים: ממשיכים לפעול באותה מתכונת עבודה (עד 100%) תוך ניסיון לצמצום למינימום של עובדים שנוכחותם לא נדרשת במפעל. ככלל אין לאשר כניסת עובדי מעטפת (עובד שאינו עובד בליבת הפעילות של החברה, למעט עובד ניקיון, אבטחה ומחשוב)  למקום העבודה אלא אם המעסיק קבע כי אותו עובד נדרש לשם הבטחת הפעילות השוטפת בחברה וחיוני שיבצע את עבודתו ממקום העבודה. 

 

2. חברות בענפים לא מוחרגים שירדו ל-30%: יידרשו לירידה נוספת ל- 15%. עם זאת יוכלו לעלות את מספר העובדים עד ל 30% על ידי שליחת הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה ובה פירוט שמות העובדים הנדרשים במקום העבודה, תפקידם וחיוניות נוכחותם במקום העבודה. כמו כן, "עובדי מעטפת" לא יורשו להיכנס למקום העבודה אלא אם המעסיק שלח לגביהם הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה כאמור. את ההודעה יש לשלוח בטופס מקוון למשרד הכלכלה. עם שליחת הטופס החברה תוכל לפעול במתכונת הנדרשת אלא אם הונחתה אחרת על ידי המשרד. טופס ההודעה הועלה למעלה. 

 

3. מפעלים בעלי היתר העסקה בשבת: יידרשו לירידה נוספת ל 15% ממצבת העובדים או לפי מספר העובדים בהיתר, הגבוה מביניהם. עם זאת יוכלו לעלות ל 30% כאמור בסעיף 2 לעיל. כנ"ל לעניין הכנסת עובדי מעטפת. 

 

4. בחברות העובדות במשמרות: יש לשבץ ככל האפשר את אותם העובדים לעבודה משמרות. 

 

5. בחברות אשר נדרשו להוריד את מצבת העובדים ל 15-30%: יש להחיל מגבלות על קבלת קהל בחברה. זו אפשרית רק לצורך אספקת מוצר או שירות חיוני ובכפוף לכך שהמעסיק פעל לצמצום מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.

 

6. בדיקת חום טרם הגעה לעבודה: בפני המעסיק עומדות 3 אפשרויות:

  1. ניתן לקבל את טופס ההצהרה של משרד הבריאות מהעובד לאחר שמדד את החום ומילא בעצמו
  2. ניתן להמשיך למדוד חום בכניסה למקום העבודה (ולתעד את העובדים הנבדקים) במקום הצהרת העובד 
  3. ניתן למלא טופס דיגיטלי כמוצע להלן או בכל אמצעי דיגיטלי אחר

לגרסא הדיגיטאלית לחץ כאן

 

7. יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין עובדים במקום העבודה או להשתמש באמצעים אחרים למניעת הדבקה.

 

8. בהעברת ציוד בין עובדים יש לחטא את הציוד/עמדת העבודה.

 

9. בשימוש במעלית במקום העבודה ישהו בו זמנית שני עובדים לכל היותר.