עדכונים מאת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה

אישורים רגולטורים שבסמכות המינהל שתוקפם אמור לפוג בין התאריכים 10 במרץ 2020 לבין 10 במאי 2020 יוארכו לחודשיים נוספים החל ממועד פקיעת התוקף למעט חריגים ונסיבות כמפורט בחוזר העדכונים המצורף
וביניהם אישורים לבודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה
 בודק מעבדה מוסמך
בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בעבודה בגובה
מכין תוכניות לניהול הבטיחות
ממונה על בטיחות
תסקירי בדיקות ובדיקות רפואיות תעסוקתייות
ועוד
אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים זמין לפניותיכם בנושא. 

למסמך המלא