עדכון לגבי תזכיר החוק בנושא הפחתה בשיעור הארנונה.

בהמשך לפרסום אתמול, תזכיר החוק בנושא הפחתה בשיעור הארנונה.

על פי הצעת החוק מועצת הרשות המקומית תעניק הנחה בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית לכלל העסקים, פרט ל:בנק וחברת ביטוח, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית, קרקע תפוסה למערכת סולארית ונכס אחר כמשמעותם בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007, וכן מרכול, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה. כמו כן, הוראות אלה לא יחולו על נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית או תאגיד סטטוטורי.