עדכון מאגף עבודה 08.05.20

על מעסיק המוציא את עובדיו לחל"ת, לפחות חודש קלנדרי אחד, לשלם דמי ביטוח לאומי לתקופה שלא תעלה על חודשיים, ורשאי הוא לנכותם מכל סכום אשר מגיע לעובד.

כדי להקל על המעסיקים הוחלט לדחות את חובת הדיווח והתשלום בגין חודש אפריל ל- 15 ביולי.

יצוין, כי הופצה *טיוטת* תקנות בדבר ביטול תשלום זה. נעדכן כמובן בדבר אישורן.

לפרטים נוספים יש לפנות לאגף עבודה.