ריכוז הוראות החלות על מקומות עבודה בשל נגיף הקורונה מכוח תקנות שעת חירום ומכוח צו בריאות העם


בהמשך לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף – 2020 ולתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) תש"ף-2020, ולצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף- 2020, לבקשתכם ולשימושכם להלן מסמך מרכז של ההוראות העדכניות