בעקבות פעילות ההתאחדות להגדלת גובה ערבות המדינה בקרנות ההלוואות, אושר המסלול החדש לעסקים בסיכון מוגבר.

נפרסם את פרטי המסלול ואופן הגשת הבקשות מיד לכשיפורסמו. 

ערבות המדינה במסלול החדש, תעמוד על עד 60%, ותאפשר לגופים הממנים העמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שמחזור פעילותם פחת בתקופת המשבר ב-50% או יותר. בנוסף אישרה הוועדה העמדת ערבות נוספת בסכום של 600 מיליון ₪, להעמדת הלוואות בסכום של 4 מיליארד ₪ נוספים, במסלול הרגיל של הקרן
ועדת הכספים בראשות ח"כ משה  גפני, אישרה היום (ב') הקצאת ערבות מדינה בהיקף של 2.4 מיליארד ₪, לצורך העמדת הלוואות בגובה 4 מיליארד ₪ לעסקים קטנים ובינוניים, במסגרת מסלול סיוע מוגבר לעסקים בסיכון, שנקלעו לקשיי תזרים, במסגרת קרן ההלוואות הייעודית, שהוקמה לצורך ההתמודדות עם משבר הקורונה. 
בנוסף אישרה הוועדה העמדת 600 מיליון ₪ לצורך העמדת הלוואות בסך 4 מיליארד ₪ במסלול הרגיל של הקרן.
כך במסלול זה, תעמיד המדינה ערבות בגבוה של עד 60%, ובמסגרת זו אישרה ועדת הכספים העמדת 2.4 מיליארד ₪ כערבות מדינה, אשר תאפשר לגופים הממנים את הפעלת הקרן - הבנקים ולגופי האשראי, להעמיד הלוואות במסגרת מסלול זה, בסך של עד 4 מיליארד ₪. ההלוואות יועמדו לעסקים קטנים ובינוניים, שמחזור פעילותם פחת בתקופת המשבר ב-50% או יותר, ביחס למחזור בתקופה המקבילה אשתקד. 
בנוסף אישרה הוועדה העמדת ערבות נוספת של 600 מיליון ₪, לשם העמדת הלוואות נוספות, בסכום של 4 מיליארד ₪ במסלול הרגיל של הקרן.